Intranet Educativa Municipal
Proceso de admisión de alumnos na Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM)
Datos do/a solicitante
Home Muller
Si Non
Si Non
Si Non
Primeiro/a proxenitor/a ou titor/a
(Seleccionar no caso de empregar un pasaporte)
Si Non
Si Non
Segundo/a proxenitor/a ou titor/a
(Seleccionar no caso de empregar un pasaporte)
Si Non
Si Non
Datos para o baremo
Si Non
Si Non
Si Non
Si Non
Protección de datos persoais

Para que a entidade poida prestar os seus servizos ao cliente, éste deberá proporcionarnos os datos de carácter persoal que se indican neste formulario. De acordo co establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais, a persoa usuaria e titular dos datos queda informada, e presta o seu consentimento inequívoco de que ao cubrir o presente formulario os seus datos persoais quedarán incorporados aos ficheiros automatizados da entidade co fin de poder prestarlle e ofrecerlle os nosos servizos, así como para informarlle de actividades futuras que poidan ser do seu interese.

Información sobre protección de datos:

  • Responsable: Concello da Coruña
  • Finalidade: tramitar as solicitudes presentadas para participar no proceso de admisión nas escolas infantís municipais para o curso 2022-2023.
  • Lexitimación: cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados ao Concello da Coruña.
  • Destinatarios: Os datos cederanse ás empresas concesionarias xestoras das escolas infantís municipais. Non hai previsión de transferencias a terceiros países.
  • Exercicio de dereitos: as persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, a través da sede electrónica do Concello da Coruña ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
  • Contacto delegado protección de datos e máis información: www.coruna.gal